வாரத்திற்கு ஒரு முறை தாவர

அடிப்படையிலான உணவை ஊக்குவித்தல்


சமீபத்திய விமர்சனங்கள்

இன்றைய இளம் தலைமுறையினரின் சைவ உணவு பற்றிய செயற்பாடுகள் – Vegan kade (Pop up sale)

நான் பொப் அப் (Pop up) விற்பனையை விரும்புகிறேன்! இது சைவ பொருட்கள் நிறைந்த கடையாக இருக்கும்போது நான் அதை அதிகம் விரும்புகிறேன். செப்டம்பர் 2019 இல் ...
Read More
Loading...

சமீபத்திய வலைப்பதிவு கட்டுரைகள்

காலநிலை மாற்ற தணிப்புக்காக இறைச்சி நுகர்வை குறைத்தல்..

ஏப்ரல் 22 ஆம் திகதி எவ்வாறான சிறப்பினை கொண்டிருக்கின்றது என்பதை நோக்கினால், பூமி தினம் என்ற யதார்த்தத்தை காட்டிலும் 170 நாடுகளைச் சேர்ந்த தலைவர்கள் காலநிலை மாற்ற ...
Read More
Loading...